Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert składanych na realizację zadań wykonywanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W związku z zamiarem powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację zadań publicznych w 2020 roku, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach w/w komisji.

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział:
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
korzystają w pełni z praw publicznych.

 

W/w kryteria należy spełnić łącznie.

 

Zadania komisji konkursowej to m.in.:
opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
przygotowanie opinii odnośnie wyboru ofert oraz proponowanie rozdziału środków planowanych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
przygotowanie stosownej dokumentacji.

 

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

 

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach).

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /32/ 332 60 78.

 

Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informujemy, że Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem "Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe.

Propozycje zadań proszę sporządzić na poniższym formularzu i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2019 r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl lub s.nowak@pyskowice.pl.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem "Rocznego programu....", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 25 lipca 2019 roku w Opolu.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie granatowym Inii Europejskiej „Europa dla obywateli".

 

„Europa dla obywateli" wspiera organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury, badań i edukacji, w realizacji:
- projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego
- inicjatyw lokalnych
- zaangażowania społecznego i demokratycznego
- pamięci europejskiej

 

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli", gdzie znajduje się również szczegółowy plan wydarzenia.

 

https://europadlaobywateli.pl/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-25-lipca-opole/

 

Termin: czwartek, 25 lipca 2019, godz. 10:30-13:45 (rejestracja od godz. 10:00)

 

Miejsce spotkania: Dokładne miejsce spotkania w potwierdzeniu – po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo w ciągu najbliższych dni informację mailową dotyczącą miejsca spotkania.

 

Więcej o programie „Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert składanych na realizację zadań wykonywanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W związku z zamiarem powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach w/w komisji.

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział:
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
korzystają w pełni z praw publicznych.

 

W/w kryteria należy spełnić łącznie.

 

Zadania komisji konkursowej to m.in.:
ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
przygotowanie opinii odnośnie wyboru ofert oraz proponowanie rozdziału środków planowanych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
przygotowanie stosownej dokumentacji.

 

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

 

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2018r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach).

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /32/ 332 60 78.

 

Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informujemy, że Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem "Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe.

Propozycje zadań proszę sporządzić na poniższym formularzu i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl lub s.nowak@pyskowice.pl.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem "Rocznego programu....", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zachęcamy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje) jak również OPS, MOKiS, MBP oraz przedsiębiorców do przystąpienia do Stowarzyszenia LGD.

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację i dokonać opłaty w wysokości 10 zł. Wszystkie szczegóły oraz formularze do wypełnienia znajdują się na stronie:http://lesnakrainalgd.pl/czlonkowie.
W załączniku deklaracja i oświadczenie o zamieszkaniu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Z LEŚNĄ KRAINĄ PO UNIJNE PIENIĄDZE

Co najmniej 16 milionów złotych w formie dotacji zostanie przekazanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" (LGD). Szanse na dotacje w ramach nowego budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z 16 gmin, w tym z Pyskowic, które przystąpiły do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska" zrzesza przedstawicieli z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz mieszkańców 16 gmin woj. Śląskiego. Stowarzyszenie działa w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), oś 4 - LEADER.

W latach od 2006 do czerwca 2015 była to Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska", dzięki której 12 gmin mogło korzystać z dotacji unijnych w ramach konkursów: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej, Odnowa Wsi i „małe projekty". W ramach 11 naborów do LGD wpłynęło 548 wniosków, w tym 234 zostały pozytywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ówczesny program obejmował wyłączne gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W nowej perspektywie rozszerzono możliwość przystąpienia do programu o małe miasta poprzez uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania.

Obecnie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska" przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju dla zrzeszonych gmin. Docelowo będzie pełnić rolę lokalnej agencji rozwoju zarządzającej licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii, wspierając realizację wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mieszkańcy Pyskowic

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Górnego Śląska" rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015 – 2020. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w te prace, poprzez wypełnienie ankiety. Zawarte w nich uwagi, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. Na podstawie wniosków płynących z tych arkuszy określone zostaną cele i kierunki dalszych działań.

Wzmiankowana ankieta dostępna jest na stronie: www.lesnakrainalgd.pl

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska" wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Leśna Kraina Górnego Śląska"

W związku z przystąpieniem Pyskowic do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne z naszego miasta będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach nowego budżetu 2014-2020. Do wzięcia jest ponad 16 milionów złotych! Dlatego też już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, chętnych do działania na rzecz naszego miasta i społeczności lokalnej, do wzięcia udziału w specjalnych warsztatach, które odbędą się 3 września br. (w godzinach 10.00-16.00) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Więcej informacji o Leśnej Krainie, dotacjach, warunkach ich przyznawania przeczytacie na stronie www.lesnakrainalgd.pl. Serdecznie polecamy i zapraszamy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert składanych na realizację zadań wykonywanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z zamiarem powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach w/w komisji.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział:
- osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
- osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
- korzystają w pełni z praw publicznych.

W/w kryteria należy spełnić łącznie.

Zadania komisji konkursowej to m.in.:
- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
- przygotowanie opinii odnośnie wyboru ofert oraz proponowanie rozdziału środków planowanych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
- przygotowanie stosownej dokumentacji.

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2017r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach).

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /32/ 332 60 78.

Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KOMUNIKAT

Informujemy, że Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Dla ułatwienia, propozycję zadania można sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych do dnia 31.08.2017 roku. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl lub w.szustakowski@pyskowice.pl  Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem ,,Rocznego programu....", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komunikat dla Organizacji Pozarządowych

W ramach przewidzianych dla Państwa spotkań szkoleniowych, przygotowywane jest kolejne, zaplanowane na dzień 07.06.2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godz. od 17:00, do 20:00. Szkolenia pod tytułem "Wolontariat w organizacjach pozarządowych" będzie się składało z kilku bloków tematycznych:
- podstawowe definicje,
- formy umowy,
- prawa i obowiązki,
- ubezpieczenia,
- wycena pracy wolontariusza.

Tradycyjnie prowadzącym będzie Pan Tomasz Pawłowski (t.pawlowski@gcop.gliwice.pl, tel. 32 238 81 67), przedstawiciel współorganizatora tj. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z Gliwic.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 332 60 03 lub na adres e-mail: w.szustakowski@pyskowice.pl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W ramach kontynuacji spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych 9 marca (czwartek) br. w godz. 17.00-19.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się szkolenie pod roboczym tytułem "Środki dostępne w ramach prywatnych źródeł grantodawczych". Prowadzącym będzie Tomasz Pawłowski (t.pawlowski@gcop.gliwice.pl, tel. 32 238 81 67), przedstawiciel współorganizatora tj. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z Gliwic. W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. (32) 332 60 03 lub e-mail: w.szustakowski@pyskowice.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy, że w dniu 12.01.2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się spotkanie, którego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 17:00, a zakończenie na godz. 19:00.

Będzie to pierwsze z dwóch przewidywanych spotkań dotyczących finansowania działalności organizacji pozarządowych. Blok tematyczny spotkania przedstawia się następująco:

- działalność odpłatna,

- działalność gospodarcza,

- darowizny,

- zbiórki publiczne,

- 1% podatku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną na stronie internetowej UM Pyskowice i zaproszeniami skierowanymi do lokalnych organizacji pozarządowych w dniu 01.12.2016r. odbyło się kolejne szkolenie/spotkanie z zakresu zmian prawnych regulujących funkcjonowanie NGO. Najwięcej emocji wzbudził ostatni z trzech bloków tematycznych spotkania: konsultacje z doradcą wypełniania nowych wzorów ofert. Zgłoszony został również wniosek o rozważenie możliwości zorganizowania spotkania, którego tematem wiodącym byłyby źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spotkanie doradcze/szkolenie dla organizacji pozarządowych.

W dniu 1 grudnia 2016r. o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się kolejne spotkanie doradcze dla dla organizacji pozarządowych.


Spotkanie składać się będzie z niżej przedstawionych, trzech bloków tematycznych:

1. 17:00-18:00 - zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach – obowiązuje od 05.2016r.:
- tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych),
- zatrudnianie członków zarządu,
- tworzenie oddziałów terenowych,
- niezbędne do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym czy rejestrze Starosty.
2. 18:00 - 19:00 - zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - obowiązujące od 11.2015r.:
- zakres działalności pożytku publicznego,
- uzyskanie statusu i obowiązki organizacji pożytku publicznego,
- zasady prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego.
3. 19:00 - 20:00 - możliwość konsultacji ogólnych z doradcą, dotyczących np. nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych, sprawozdawczości, źródeł finansowania działalności.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spotkanie dla podmiotów niepublicznych

dotyczące zasad rozliczania zadań publicznych w świetle

Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2015-2016

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli niepublicznych z województwa śląskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmujące swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu FIO 2016.

 

Miejsce spotkania: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Sala Sejmu Śląskiego

Termin: 30 listopad 2016r.

Czas trwania: godz. 10:00 – 13:00

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 25 listopada 2016r. na adres e-mail: kuczynskab@katowice.uw.gov.pl

 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację do 28 listopada 2016r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE O KONKURSIE FIO 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert składanych na realizację zadań wykonywanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W związku z zamiarem powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych w 2017 roku, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach w/w komisji.

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział:

 • osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,

 • osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

 • korzystają w pełni z praw publicznych.

 

W/w kryteria należy spełnić łącznie.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • przygotowanie ogłoszeń konkursowych,

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,

 • przygotowanie opinii odnośnie wyboru ofert oraz proponowanie rozdziału środków planowanych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

 • przygotowanie stosownej dokumentacji.

 

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza ( załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) zgłoszenia, który dostępny jest:

 • na stronie internetowej „Organizacje pozarządowe” ---> „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” ---> „Aktualności”

 • w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3

 

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2016r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach).

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /32/ 332 60 78.

 

Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich
- Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.
- Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.
- Konkurs „Na dobry początek!" po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków tra do 10 września 2015 roku.

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!", którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzeni zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

„Zależy nam przede wszystkim na tym, by projekty, które dofinansujemy były w danej społeczności czymś nowym. Chcemy, by były wykorzystywane innowacyjne metody pracy z dziećmi, by zarówno dzieci, jak i osoby pracujące z dziećmi poszerzały swoje kompetencje. Chodzi nam o to, by korzystać z zasobów, które są w danej społeczności, łączyć potencjał różnych osób i instytucji. To pozwala na dużo lepsze efekty pracy i zazwyczaj zapewnia kontynuację działania" - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!" powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

W 2014 roku Fundacja BGK nagrodziła 42 projekty edukacyjne, których wartość wyniosła ponad pół miliona złotych, w tym 353 tys. zł dofinansowania. Od stycznia do czerwca 2015 roku biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe zorganizowały dla dzieci zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, językowe, przyrodnicze i sportowe.

Dzieci poznawały zawody, uczyły się wyrażania emocji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Powstały grupy zabawowe dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Zorganizowano wycieczki po okolicy, warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła, zajęcia kulinarne i ceramiczne, warsztaty bajkoterapii i kreatywności oraz gry terenowe.

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!" Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6 780 dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęc dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej, a 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl

Fundacja BGK
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!" i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!". Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel" i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ZAPROSZENIE

W związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach i wynikającymi z tego korzyściami i obowiązkami dla organizacji pozarządowych, serdecznie zapraszamy przedstawicieli ww. na spotkanie doradcze zaplanowane w dniu 20.10.2016 roku o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem spotkania jest zapoznanie Państwa z najważniejszymi zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i innych ustawach jakie weszły w życie po 20 maja br., ujętymi w następujące zagadnienia tematyczne:

- tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych),

- zatrudnianie członków zarządu,

- tworzenie oddziałów terenowych,

- niezbędne do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze sądowym czy rejestrze Starosty.

Spotkanie przewiduje również dyskusję i indywidualne konsultacje. Prelegentem będzie przedstawiciel współorganizatora tj. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z Gliwic, Pan Tomasz Pawłowski, t.pawlowski@gcop.gliwice.pl, tel. 32 238 81 67.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informujemy, że Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Propozycję zadania należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych do dnia 12.09.2016 roku. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: w.szustakowski@pyskowice.pl. Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem ,,Rocznego programu....", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o poszukiwaniu partnera do Projektu Europejskiego.

PROGRAM

Europa dla Obywateli - Sieć Miast

INSTYTUCJA POSZUKUJĄCA PARTNERA

Miasto Linköping (Szwecja)

TYTUŁ PROJEKTU

do sprecyzowania

POSZUKIWANI PARTNERZY / EKSPERCI

władze lokalne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, centra integracji

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zakłada się wymianę doświadczeń i wiedzy nt. wykorzystania aktywnego uczestnictwa obywateli do promocji włączenia społecznego i integracji.

KONTAKT

Daniel Wennerlund

E-mail: Daniel.wennerlund@potential12.se

Tel.: +46 704 58 26 04

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Termin złożenia wniosku: 1 września 2016 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.silesia-europa.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE

Minister Sportu i Turystyki w dniu 26.02.2016 r. ogłosił Program "KLUB", skierowany do klubów sportowych. W ramach Programu będą dofinansowane podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego jak: wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Wysokość dofinansowania na działalność grup dziecięcych i młodzieżowych wynosi 10.000 zł, a w przypadku klubu wielofunkcyjnego 15.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy składać do dnia 15.04.2016 r.

Informacje na temat Prrogramu "KLUB" dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ruszył konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Więcej informacji na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl/konkursy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych „Bezpiecznie TU i TAM"

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM", którego organizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa, ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów wynosi 60 000 zł, a Polska Spółka Gazownictwa chce ją przeznaczyć na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje i materiały na stronie: www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam oraz na profilu FB: www.facebook.com/bezpiecznietuitam

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fundusze unijne dla aktywnych 50+ w latach 2014-2020!

Masz skończone 50 lat? Chcesz się dalej rozwijać, nabyć nowe umiejętności, które pozwolą Ci lepiej wykonywać swoje możliwości?

Skorzystaj z naszej oferty.

Dzięki naszemu szkoleniu możesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje

Odpowiedz na pytania:
- potrafisz stworzyć wniosek o dofinansowanie?
- umiesz posługiwać się generatorem wniosków aplikacyjnych?
- rozumiesz zasady eko i wiesz jak uzyskać dopłaty?

W programie m.in.:
- nowe założenia programowe dla funduszy UE w latach 2014-2020, możliwości dofinansowania dla projektów ekologicznych innowacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym,
- fundusze norweskie, projekty polsko-niemieckie, premie termomodernizacyjne, fundusze z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
- zasady sporządzania dokumentacji aplikacyjnej,
- praca z Generatorami Wniosków Aplikacyjnych/opracowywanie wniosków o dofinansowanie. Projekty unijne oraz inne typy projektów,
- dopłaty do Odnawialnych Źródeł Energii.

Będziesz potrzebować tej wiedzy
W puli 82,5 mld euro m.in. na rozwój i modernizację Twojej firmy!
Pozyskaj dotację już dziś!

Informujemy, że do 30 czerwca 2015 roku muszą zakończyć się wszystkie szkolenia unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Warto skorzystać jeszcze z dobrodziejstw szkoleń, które są w pełni finansowane ze środków unijnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych "Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie" - bezpłatne szkolenie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fundacja BGK ,,Na dobry początek" ogłosiła konkurs grantowy na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 2 do 8 lat. W konkursie o kwotę w wysokości od 3 do 10 tys. zł mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Przedsięwzięcie wymaga udziału środków własnych w wysokości 10% dofinansowania. .

Termin składania wniosków upływa 10 września 2014 roku

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku dostępne są w systemie elektronicznym.

http://www.fundacjabgk.pl/

http://www.dotacje.fundacjabgk.pl/

 

Dane kontaktowe:

Kinga Kania

Fundacja BGK

e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

tel: 22 826 10 16

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,,Równać Szanse 2014", ogłoszony jest Regionalny Konkurs Grantowy o dotację w wysokości do 7 500,-zł. Środki do takiej wysokości można uzyskać na projekty trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 lutego, a 31 sierpnia 2015 r) i mogą ubiegać się o nie organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenia, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat).

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku o godz. 12:00

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku dostępne są w systemie elektronicznym.

http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=2073

Program ,,Równać szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Dane kontaktowe:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ul. Kredytowa 6/20

00-062 Warszawa

www.rownacszanse.pl, e-mail: info@rownacszanse.pl, tel: 22 826 10 16

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Pyskowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone
na linkowanych stronach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę