Konsultacje w 2021 roku


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice


 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice


 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach


Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy
Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 rok" 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"