Konsultacje w 2022 roku

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Pyskowice


Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

 


Konsultacje w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice


Konsultacje w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnalnych od włascicieli nieruchomości


Konsultacje w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"


 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach


Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej


 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice