OŚWIADCZENIE

2019-09-26

W związku z informacjami i komentarzami dotyczącymi składowiska odpadów zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej, które pojawiły się na jednym z portali społecznościowych informujmy, iż ze względu na trwający proces rekultywacji IV kwatery składowiska, dowożenie materiałów odpadowych takich jak: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost nie nadający się do wykorzystania i ustabilizowane komunalne osady ściekowe, stanowi niezbędny element procesu rekultywacji.

OŚWIADCZENIE

Materiały odpadowe wykorzystywane do wypełnienia niecki składowiska stanowią odpady, które ze względu na swój skład mogą powodować uciążliwości odorowe. Celem ograniczenia emisji odorów przywożone odpady są sypane wapnem, jednak przy ich transporcie, mimo przykrycia ich specjalnymi plandekami, oraz w trakcie wbudowywania w kwaterę mogą powodować uciążliwości w postaci nieprzyjemnego zapachu. Przywożone odpady nie stanowią jednak zagrożenia dla mieszkańców. Proces ten jest pod stałym nadzorem przedstawicieli Gminy, którzy dbają o prawidłową realizację przedmiotowego zadania zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego. Ze względu na obszerny zakres zadania, jego realizacja zaplanowana została do końca września 2020 roku. Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekultywacji zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Miasta Pyskowice:
https://www.pyskowice.pl/samorzad/skladowisko-odpadow-komunalnych.html

 

Przypominamy również, iż w piątek tj. 27 września o godz. 13.00 i 16.00 odbędzie się dzień otwarty składowiska, podczas którego odpowiemy na wszystkie pytania, jak również będziecie mieli Państwo możliwość wykonania własnej dokumentacji fotograficznej.

Zapraszamy serdecznie!