OTWARTY REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

2014-11-10

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) powstał by umożliwić szybki dostęp do zasobów informacyjnych o charakterze przestrzennym, w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług. W jednym miejscu dostęp do obszernych, aktualnych danych i informacji z terenu województwa śląskiego, pochodzących z różnych instytucji. Dzięki danym otrzymanym z Archiwum Państwowego w Katowicach i ORSIP można prześledzić zmiany w zagospodarowaniu terenu w ciągu ostatniego półwiecza na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego. ORSIP posiada funkcję „Pasek czasu - Mapy topograficzne", która pozwala na płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach.

Oprócz map historycznych w ORSIP można przeglądać dane pozyskane z różnych instytucji dotyczące m.in. przyrody, gospodarki przestrzennej oraz inwestycji. System ORSIP posiada także wiele funkcjonalności np. śledzenie zmian zagospodarowania wybranego obszaru na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1996, 2003, 2009.

 

Projekt „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)" współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ma on na celu m.in. ułatwienie dostępu do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych. Beneficjentem jest Województwo Śląskie, a instytucją realizującą projekt było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Wartość inwestycji to ok. 4,4 mln zł. Na jego dofinansowanie pozyskano ok. 3,7 mln zł.