PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-10-16

W czwartek 22 października br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wyborów ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach:

      1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach

      2) wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2016-2019

      3) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach

      4)  wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji 2016-2019

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Gospodarka niskoemisyjna w gminie.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

2)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach sp z o.o 

3)      dokonania zmian budżetu miasta na 2015r. 

4)      dokonania zmian budżetu miasta na 2015r.

5)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 

 

IX. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.