PIAP-y W POWIECIE GLIWICKIM

2010-02-11

W dniu 09.02.2010 roku podpisano umowę o współpracy w zakresie realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej", pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gliwicach - liderem projektu oraz wszystkim gminami powiatu gliwickiego.

„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" to projekt realizowany od 2007 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach i gminami powiatu gliwickiego.

Ma on na celu stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz zapewnienie powszechnego i bezpiecznego do niego dostępu.

Umożliwi on także poprawę jakości życia - poprzez wykorzystanie punktów bezpłatnego dostępu do Internetu, dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz promocję Gminy, jej walorów turystycznych i gospodarczych.

Realizacja projektu jest zgodna z zasadami Funduszy Strukturalnych w ramach procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Program Rozwoju Subregionu Centralnego.

Na realizację projektu planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu na terenie naszego miasta zaplanowano instalację dwóch infokiosków (obok budynku Urzędu Miejskiego oraz obok Ratusza) oraz dwóch hotspotów, czyli punktów dostępu umożliwiających dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej, zlokalizowanych w centrum miasta ( przy placu Piłsudskiego 1) oraz na budynku Ratusza.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 259 600,40 zł. Koszt przypadający na Pyskowice to 126 027,69 zł, z czego wkład własny naszego miasta to kwota 18 904,15 zł.

Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki mają być znane w połowie br.