"PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

2015-03-05

W związku z przystąpieniem Gminy Pyskowice do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 10 marca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się spotkanie mające na celu uszczegółowienie zadań wynikających z realizacji projektu. Jednym z założeń projektu jest podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pyskowic. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 redukcji zużycia energii finalnej,
 poprawy jakości powietrza
 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.