Planowanie przestrzenne

Kompleksowa informacja związana z planami zagospodarowania przestrzennego Pyskowic jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Zostały tam umieszczone wszystkie obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego (teksty uchwał wraz z załącznikami graficznymi) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Ponadto znajdują się tam informacje na temat dokumentów planistycznych będących w opracowywaniu oraz tych, które utraciły ważność, a także druki do pobrania.


Projekt uchwały krajobrazowej:

Uwaga! W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, a wcześniej stanem zagrożenia epidemiologicznego z powodu rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2 („COVID-19") dalsze prace nad realizacją nw. Uchwały zostały czasowo zawieszone. Na skutek obostrzeń na chwilę obecną nie jest możliwe terminowe przeprowadzanie dalszych prac projektowych, w czym szczególną przeszkodę stanowi niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zniesieniu ograniczeń i zakazów prace nad realizacją projektu Uchwały krajobrazowej będą kontynuowane o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Podsumowanie przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Od 22 lutego do 22 marca 2019 r., na terenie gminy Pyskowice zostały przeprowadzone w formie pisemnej (ankieta) konsultacje społeczne dotyczące "uchwały krajobrazowej". W terminie przewidzianym Zarządzeniem Burmistrza Pyskowic wpłynęło łącznie 78 ankiet. Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście.

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę XXVII/196/2016 w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ... ". Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - tzw. „ustawa krajobrazowa ". Ma ona na celu ochronę krajobrazu poprzez kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony.
Przedmiotem regulacji tzw. „uchwały krajobrazowej" jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Pyskowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Tzw. „uchwała krajobrazowa" docelowo określi nie tylko warunki i zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów. Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do zespolenia poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki.

Sporządzone w procesie regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość tych przestrzeni na terenie miasta Pyskowice.