Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy / Медична допомога громадянам України

2022-03-03

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Napis na białym tle, o góry na niebiesko - Bezpłatna opieka medyczna, poniżej na żółto - dla uchodźców z Ukrainy

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Громадянинові України, що прибув до Польщі у зв’язку з військовою агресією Росії на території Україні, та який звернувся до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи до лікарні за допомогою у вирішенні проблем зі здоров’ям, має бути надана відповідна медична допомога. Послуги, надані громадянам України, будуть розраховані Національним Фондом Здоров’я.

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною Службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної Служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.
Правила надання медичних послуг громадянам України та їх розрахунки будуть такими ж, як і у випадках з польськими пацієнтами. Громадяни України отримають додаткове право на медичні послуги в Польщі.

Link - Медична допомога громадянам України - правила надання медичних послуг та розрахунки за них.