PORADY PRAWNE

2015-12-31

Z dniem 31.12.2015 r. nie będą udzielane porady prawne, jak miało to miejsce w każdy czwartek w Urzędzie Miejskim. Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015r. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 r. uruchomiony zostanie PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Punkt zlokalizowany będzie w Pyskowicach w Urzędzie Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parterze, a czynny będzie: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 11.30-15.30, czwartek w godzinach 9.30-17.30. Więcej o nowym systemie darmowej pomocy prawnej można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna  przysługiwać będzie osobie fizycznej:

 

1). której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 

2). która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 

3). która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693), lub

 

4). która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 

5). która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6). która ukończyła 65 lat, lub

 

7). która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.