PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W MIEŚCIE

2008-02-05

Od 1 lutego 2008 r. obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Pyskowic. Dokument został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.pyskowice.pl/_files_/dokumenty/4171/xiv_126_07.pdf

W dniu 28 listopada 2007 r. Rada Miejska w Pyskowicach uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice. Regulamin ten stanowi prawo miejscowe obowiązujące na terenie naszej Gminy. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 7 w dniu 17 stycznia br.

W przedmiotowym akcie prawa miejscowego zostały określone  m.in. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaj i minimalna pojemność urządzeń (pojemników, kontenerów, worków) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich, terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie Pyskowic.

Na terenie Miasta Pyskowice obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów, do której stosuje się urządzenia w odpowiedniej kolorystyce w zależności od rodzaju odpadów:

- szkło białe – kolor biały

- szkło kolorowe – kolor zielony

- metal – kolor srebrzystoszary

- plastik – kolor żółty

- papier – kolor niebieski

- odpady biodegradowalne z pielęgnacji ogrodów i parków – kolor brązowy

Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta w tzw. „gniazdach”.  Jednak regulamin dopuszcza także prowadzenie selektywnej zbiórki w specjalnie do tego przeznaczonych workach, utrzymanych w w/w kolorystyce.

W regulaminie zgodnie z wymogami ustawowymi zostały ustalone normatywy miesięczne określające ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca. Normatyw miesięczny obowiązujący na terenie Pyskowic to 94 l/miesiąc na osobę w gospodarstwach nie prowadzących selektywnej zbiórki i 65 l/miesiąc przy potwierdzonej selektywnej zbiórce.  

Prowadzenie selektywnej zbiórki w systemie workowym jest propozycją skierowaną głównie do nieruchomości jednorodzinnych.

W związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych, który nastąpił z dniem 01.01.2008r., a wynikał z prawie 4 krotnego wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów na „wysypiskach śmieci” ( z kwoty 15,71 zł za tonę na kwotę 75 zł za tonę) zbiórka selektywna odpadów w systemie workowym pozwala na znaczne zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych i tym samym obniżenie kosztów ich odbioru i utylizacji.

Worki do zbiórki selektywnej dostarczać powinny firmy, z którymi właściciel nieruchomości zawarł umowę.

Potwierdzona zbiórka selektywna upoważnia do zawarcia umowy na zmniejszoną ilość odpadów komunalnych wywożonych z terenu nieruchomości.

 

Kolejną zachętą dla mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji ogrodów. Prowadzenie zbiórki odpadów bidegradowalnych na terenie nieruchomości upoważnia z kolei mieszkańców do zmniejszenia częstotliwości wywozu stałych odpadów komunalnych. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych to nie rzadziej niż 1 raz na 14 dni, zaś w przypadku nieruchomości, na których jest prowadzona i zgłoszona w tutejszym Urzędzie Miejskim selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych nie rzadziej niż 1 raz na 28 dni.

Zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Mieszkańcy zainteresowani prowadzeniem takiej zbiórki mogą zgłaszać chęć otrzymania pojemnika w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Strzelców Bytomskich 3 w Pyskowicach (pok. 308) lub w siedzibie Spółki MPGK Sp. z o.o. w Pyskowicach, ul. Zaolszany 3.

Zbiórka odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji ogrodów jest bezpłatna dla mieszkańców, a wywóz odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, podawanym do wiadomości zainteresowanym mieszkańcom. Koszty z nią związane ponosi Gmina, tym samym zachęcając mieszkańców do wzięcia w niej udziału. 

Dla nieruchomości jednorodzinnych wytwarzających dużą ilość odpadów biodegradowalnych podczas pielęgnacji zieleni skorzystanie ze zmniejszonej częstotliwości wywozu odpadów komunalnych wymaga zgłoszenia własnego kompostownika w tut. Urzędzie we wskazanym powyżej miejscu.

 

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego miasta o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w naszym mieście oraz o wywiązywanie się z obowiązków  przewidzianych prawem.