Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR +

2020-06-26

Posiadasz wyższe wykształcenie? Możesz pochwalić się co najmniej trzyletnim stażem pracy w pomocy społecznej, znajomością potrzebnych do tego aktów prawnych  i nieposzlakowaną opinią? Masz szansę na stanowisko kierownika  Dziennego Domu Senior +. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 6 lipca br.

Wymagane dokumenty i oświadczenia obejmują: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, oświadczenia - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. Kandydat zobowiązany jest również przedłożyć koncepcję funkcjonowania jednostki.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:  „Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu. Nr Or.2111.001.2020” do 06 lipca br. w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice,ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego). UWAGA! Kwestionariusz osobowy oraz inne oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata (brak spełnienia tego warunku powoduje odrzucenie oferty).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32)  332 60 04.

 

Pełna treść oferty dostępna jest tutaj.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę