Powstaje plan dla części terenu przy granicy administracyjnej z miastem Gliwice oraz przy ul. Lokalnej. Mieszkańcy mogą składać wnioski.

2022-02-17

Wnioski do ww. planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do 9 marca br. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

Powstaje plan dla części terenu przy granicy administracyjnej z miastem Gliwice. Mieszkańcy mogą składać wnioski.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/388/2022 z 27 stycznia 2022 r. gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w południowej części miasta, ograniczonego linią kolejową oraz granicą administracyjną z miastem Gliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar objęty planem wskazano na załączniku graficznym do uchwały, która jest dostępna pod tym linkiem.

 

Powstaje plan dla części terenu przy ul. Lokalnej. Mieszkańcy mogą składać wnioski.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/389/2022 z 27 stycznia 2022 r. gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie od ul. Lokalnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar objęty planem wskazano na załączniku graficznym do uchwały, która jest dostępna pod tym linkiem.