Powstaje plan dla części terenu przy granicy administracyjnej z miastem Gliwice oraz przy ul. Lokalnej. Mieszkańcy mogą składać wnioski.

2022-02-28

Wnioski do ww. planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do 9 marca br. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

Plan dla części terenu przy granicy administracyjnej z miastem Gliwice

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/388/2022 z 27 stycznia 2022 r. gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w południowej części miasta, ograniczonego linią kolejową oraz granicą administracyjną z miastem Gliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar objęty planem wskazano na załączniku graficznym do uchwały, która jest dostępna pod tym linkiem.

Plan dla części terenu przy ul. Lokalnej

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/389/2022 z 27 stycznia 2022 r. gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie od ul. Lokalnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obszar objęty planem wskazano na załączniku graficznym do uchwały, która jest dostępna pod tym linkiem.