Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach


 

„Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach" to jedna z największych inwestycji Gminy Pyskowice. Koszt całkowity tego zadania inwestycyjnego, określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego zamyka się na kwotę 7.062.181,80 zł brutto, z czego 5.119.849,01 zł stanowi dotacja z funduszy strukturalnych UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. Pozostałą część finansuje gmina Pyskowice oraz PWiK Gliwice.

 

Złożony przez Gminę Pyskowice w 2004 r. wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska uzyskał w rankingu ocen Panelu ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego - 1 miejsce w województwie śląskim. Uzyskanie tak wysokiej punktacji było możliwe dzięki wspólnemu działaniu w roku 2004 - Gminy Pyskowice, Gliwice i Sośnicowice, PWiK Sp. z.o.o. w Gliwicach oraz Dyrekcji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Drugim ważnym atutem było powiązanie tego projektu z realizacją przez Miasto Gliwice w ramach programu ISPA, sieci kolektorów sanitarnych na terenie Gliwic. Wspólne działania pozwoliły na utworzenie i zgłoszenie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych „Aglomeracji Gliwice" obejmującej swym zasięgiem tereny w/w trzech gmin, obejmując tym samym potrzeby ok. 230.000 mieszkańców.

 

Do listopada 2006 r. wszystkie ścieki sanitarne były odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków. Stara, biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia została oddana do użytku w końcu lat 60-tych XX wieku i na dzień dzisiejszy nie spełniała już żadnych wymogów oczyszczania ścieków. Rozwiązanie problemu tej oczyszczalni jest również jednym z priorytetów "Strategii rozwoju miasta na lata 2000 - 2010", oraz uchwalonego w 2004 r. "Programu ochrony środowiska Gminy Pyskowice", w których to dokumentach "Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z gminy Pyskowice do COŚ w Gliwicach", została zaliczona do zadań strategicznych. Wyeksploatowana oczyszczalnia jest zarządzana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, którego właścicielami w 100 % są gminy: Gliwice, Pyskowice i Śośnicowice (udziały gminy Pyskowice stanowią ok. 10 %). Opracowana na zlecenie PWiK Sp. z o.o., koncepcja rozwiązania problemu wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Pyskowicach wykazała, że bardziej ekonomicznym i efektywnym rozwiązaniem (w stosunku do modernizacji istniejącej oczyszczalni) będzie przepompowywanie wszystkich ścieków sanitarnych z terenu gminy Pyskowice do nowoczesnej, Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Rozwiązanie to w pełni uwzględnia przyszły rozwój gminy Pyskowice.

 

Projekt polegał na likwidacji istarej oczyszczalni i wybudowaniu na jej terenie Przepompowni Ścieków Pyskowice, z której dwoma rurociągami o średnicy 225 mm, wszystkie ścieki sanitarne (aktualnie ok. 3.000 m3/dobę, a docelowo ok. 5.000 m3/dobę) z terenu gminy Pyskowice będą przepompowywane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Rurociągi tłoczne o długości ok. 6,7 km przebiegają przez tereny gminy Pyskowice i miasta Gliwice do dzielnicy Łabędy, gdzie zostały połączone z kolektorem sanitarnym realizowanym przez Miasto Gliwice w ramach programu ISPA.

 

O wyborze tego rozwiązania zadecydowały możliwe do osiągnięcia rezultaty, takie jak: mniejsze w stosunku do modernizacji istniejącej oczyszczalni nakłady inwestycyjne, mniejsze koszty eksploatacji, bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków w COŚ Gliwice, udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych.

 

Dzięki tej inwestycji radykalnie poprawi się czystość rzeki Dramy a tym samym jeziora Dzierżono Małe, który pełni funkcję regionalnego ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego i sportów wodnych. Około 1.000.000 m3 / rok niedoczyszczonych ścieków sanitarnych, zamiast do tych akwenów wodnych trafia do jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w naszym kraju, czyli do COŚ w Gliwicach.