„Cyfrowa Gmina” – szansa na rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Pyskowic

Seria logotypów - element ozdobny

Miasto Pyskowice realizuje projekt Cyfrowa Gmina. W założeniach obejmie on cyfryzację jednostek publicznych, zakup sprzętu dla placówek oświatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Wartość przedsięwzięcia to 553 650 zł, a całość funduszy pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa korzystającego ze środków Unii Europejskiej. W ramach działań uruchomiono już m.in. bezpłatną aplikację "Blisko".

Cele projektu wpisują się w cel szczegółowy POPC 2014-2020, tj. wspieranie poprawy dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wdrażane będą przedsięwzięcia rozwijające potencjał jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej. Zostanie podniesiony poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału urzędu. Realizacja zadania przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19 w latach 2020 - 21 w Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 553 650,00 zł.

Wartość dofinansowania: 553 650,00 zł.