Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach – II etap


 

Logotypy funduszy europejskich i flaga Polski

Gmina Pyskowice w 2023 roku zrealizowała projekt „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach – II etap”, który uzyskał dofinansowanie poprzez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach poprzez:

 • likwidację barier dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • ułatwienia dla osób niedowidzących i niewidomych;
 • ułatwienia dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • ułatwienia dla osób z problemami poznawczymi.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujący zakres:

 • wybudowano windę wewnętrzną;
 • zakupiono 2 pętle indukcyjne ułatwiające obsługę osób niedosłyszących;
 • zakupiono tabliczki w alfabecie Braille’a oznaczające drzwi do pomieszczeń;
 • zakupiono tablice tyflograficzne obrazujące układ pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach oraz plany toalet;
 • zakupiono tabliczki w alfabecie Braille'a oznaczające wybrane części urzędu;
 • zakupiono oznakowanie w postaci ścieżek naprowadzających i pól uwagi;
 • zaktualizowano główną stronę www miasta do standardu WCAG 2.2.

Powyższe działania pozwoliły na osiągnięcie efektu synergii poprzez połączenie i uzupełnienie uprzednio zrealizowanych prac poprawiających dostępność do usług publicznych, w tym ułatwiających poruszanie się po różnych częściach budynku urzędu.

Dofinansowanie - 237.786,62 złote.