Mieszkania socjalne dla obywateli Ukrainy


 

Logotypy instytucji - donatorów

Miasto Pyskowice przystąpiło do realizacji projektu pn.:„Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie gminy Pyskowice”, realizowanego z dofinansowania w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest niesienie pomocy osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu planuje się wyremontowanie 20 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym o przeznaczeniu do tymczasowego zakwaterowania 60 osób.

Beneficjent: gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332 60 00.

Wydatki ogółem: 1 863 535,73 zł.

Dofinansowanie UE: 1 772 535,73 zł.

Okres realizacji: 2023-12-31