Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

Elementy ozdobne -flaga Polski i Unii Europejskiej, napis Fundusze Europejskie, Program Wiedza Edukacja Rozwój

W latach 2022-2023 gmina Pyskowice uczestniczyła w projekcie partnerskim pn. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowadziałanie 4.3. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 kwietnia 2022 r. w UM Pyskowice działa usługa "Mobilny urzędnik", uruchomiona przez samorząd w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji Partycypacji Społecznej. Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Pyskowic o szczególnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności lub wieku, a w szczególności osoby: z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, w wieku powyżej 65 lat, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, osoby zależne w wieku powyżej 15 lat, opiekunowie osób zależnych i w ramach pieczy zastępczej.

Usługa „Mobilny urzędnik” polega na świadczeniu usług w miejscu pobytu klienta. W ten sposób mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu, nie wychodząc z domu mogą na przykład złożyć wniosek o dotację w programie „Czyste Powietrze”, czy o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej (lider), Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner krajowy), Stowarzyszeniem VSBI (partner ponadnarodowy z Niemiec), firmą Social Unitas (partner ponadnarodowy z Niemiec).

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych na poziomie krajowym: 1 445 604,00 zł.

Wysokość dofinasowania na poziomie krajowym: 1 402 140, 00 zł.

Dofinasowanie ze środków UE na poziomie krajowym: 1 363 060,01 zł.

Wartość wsparcia dla miasta Pyskowice: 700,00 zł.

 

Elementy ozdobne -loka Fundacji Partycypacji Społecznej, samorządu województwa wielkopolskiego, ROPS