Nowa jakość edukacji w Pyskowicach - Gimnazjum nr 1 i nr 2

Miasto Pyskowice było beneficjentem projektu „Nowa jakość edukacji" – Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Pyskowicach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Celem głównym projektu w Gimnazjum nr 1 była poprawa oferty zajęć specjalistycznych i wyrównawczych w obszarze humanistycznym oraz w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Celem głównym projektu w Gimnazjum nr 2 była poprawa oferty zajęć edukacyjnych w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

  • Docelowa liczba uczniów objęta projektem: 171 w tym, 110U/U Gimnazjum nr 1 i 61U/U Gimnazjum nr 2.
  • Wartość projektu ogółem: 370 742,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 326 253,65 zł.
  • Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego dla szkół: 68 839,18 zł.
  • Okres realizacji projektu: od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r.