Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach


 

logo/flagi funduszy europejskich, Polski, województwa śląskiego i Unii Europejskiej

Gmina Pyskowice realizuje projekt „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Cel projektu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania zdrowotnych czynników ryzyka na zdrowie 24 pracowników (w tym 21 kobiet) biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, poprzez modernizację ergonomii stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń tematycznych.

Przedmiot projektu: wdrożenie działań związanych z niwelowaniem negatywnych czynników zdrowotnych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym kierowniczych, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach. Projekt zakłada wdrożenie dwóch komponentów:

  1. komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne),
  2. komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe).

Beneficjent: gmina Pyskowice.

Wartość projektu: 131 625,00 zł.

Dofinansowanie UE: 111 881,25 zł.

Okres realizacji: 2023.01.02 – 2023.08.31.