Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach


 

logotypy funduszy europejskich i godło Polski

Projekt „Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Cel główny projektu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania zdrowotnych czynników ryzyka na zdrowie 47 pracowników (w tym 46 kobiet i 1 mężczyzny oraz 19 osób w wieku 50 lat i więcej) administracyjno-biurowych i intendentów pyskowickich placówek oświatowych oraz pracowników administracyjno-biurowych Centrum Usług Wspólnych w Pyskowicach narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, poprzez modernizację ergonomii stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń tematycznych.

Przedmiot projektu:
Zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących zarówno działania szkoleniowe, jak i zakup odpowiedniego wyposażenia, ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawę ergonomii stanowisk pracy.

Beneficjent: gmina Pyskowice.

Wartość projektu: 369 812,50 zł.

Dofinansowanie UE: 314 340,62 zł.

Okres realizacji: 4.09.2023r. do 30.11.2023r.