Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach


 

EFRR - Logo

Miasto Pyskowice zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna" Poddziałanie 10.2.1. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych".

Opis projektu:

Projekt jest komplementarny z projektem pn. "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach", który otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Centrum Wsparcia Rodziny powstało z myślą o pomocy rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami i w tym celu świadczona jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz prawna. Głównym założeniem utworzenia ww. Centrum było zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji, czyli zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Centrum Wsparcia Rodziny powstało w części I-go piętra budynku mieszczącego się w Pyskowicach przy ul. Sikorskiego 83. Zakres inwestycji obejmował adaptację i przebudowę pomieszczeń celem świadczenia usług szkoleniowych, doradczych oraz konsultacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 611 535,04 zł.

Dofinansowanie UE: 429 908,74 zł.

Link do strony Centrum Wsparcia Rodziny:
www.ops.pyskowice.pl/o-nas/