Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach

EFRR - Logo

Miasto Pyskowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" nr UDA-RPSL.10.02.01-24-047A/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priotytetowa X "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna" Poddziałanie 10.2.1. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych".

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 506.939,99 złotych
Planowane dofinansowanie UE: 430.898,99 złotych.

 

Opis projektu:
Centrum Wsparcia Rodziny ma na celu działać jako centrum usług społecznych, z którego będą mogły korzystać zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym osoby, rodziny, młodzież i dzieci mieszkające w Pyskowicach. Projekt ma wspomóc rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprawić ich funkcjonowanie społeczne oraz zapobiec wykluczeniu społecznemu. Centrum Wsparcia Rodziny powstanie w części I-go piętra budynku mieszczącego się w Pyskowicach przy ul. Sikorskiego 83. Zakres inwestycji obejmuje jego adaptację i przebudowę celem świadczenia usług szkoleniowych, doradczych oraz konsultacyjnych.