Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

Elementy ozdobne -flaga Polski i Unii Europejskiej, napis Fundusze Europejskie, Program Wiedza Edukacja Rozwój

W latach 2021-2022 Gmina Pyskowice uczestniczyła w projekcie partnerskim „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektem było otrzymanie sprzętu usprawniającego obsługę interesantów, który wpłynął na poszerzenie dostępności Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na wyposażeniu jednostki pojawiły się:

  • urządzenia do obsługi osób słabosłyszących: pętla indukcyjna (zestaw przenośny i zestaw recepcyjny),
  • system wezwania asysty,
  • krzesło ewakuacyjne,
  • koce ewakuacyjne,
  • ramki do składania podpisu.

Projekt partnerski „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” był realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wspólnie przez instytucje: Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner).

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu przygotowania 44 JST z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 44 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników w ramach szkoleń 88 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 88 koordynatorów dostępności.

Wartość projektu na poziomie krajowym: 1 739 568,00 zł.

Kwota dofinansowania z UE na poziomie krajowym: 1 739 568,00 zł.

Wartość wsparcia dla miasta Pyskowice: 13 739,10 zł.