Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej


 

Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

Cel projektu

Projekt polega na przebudowie i modernizacji budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach, przy ul. Wolności 16. W zakres projektu wchodzi:

  • wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych;
  • prace budowlane na części zewnętrznej budynku;
  • prace budowlane wewnątrz budynku, polegające m.in. na wykonaniu ścian wewnętrznych, wykonaniu dwóch klatek schodowych, wykonaniu sufitów podwieszanych, wykończeniu posadzek, wykonaniu oraz wyposażeniu sanitariatów czy częściowe wyposażenia sali koncertowej w krzesła oraz ścianki akustyczne;
  • prace instalacyjne (wod-kan, elektryczna, oświetleniowa, teletechniczna, oddymiania);
  • renowacja elewacji;
  • wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
  • budowa windy.

Istotą projektu jest stworzenie warunków wspierających proces włączenia grup dysfunkcyjnych zamieszkujących obszary zdegradowane, oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integrację mieszkańców podobszaru rewitalizacji Pyskowice - południe. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru, postrzeganej w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 12 163 113,88 zł.

Dofinansowane UE – RPO WSL: 11 107 430,76 zł.

Okres realizacji: IV 2020 – X 2023.