Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej


 

Gmina Pyskowice realizuje projekt „Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja budynku dworca PKP w Pyskowicach przy ulicy Wolności. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, dzięki którym obiektowi zostaną nadane nowe funkcje. Budynek dworca będzie wykorzystywany na potrzeby działalności społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej.

Celem projektu jest stworzenie warunków wspierających proces włączenia grup dysfunkcyjnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integrację mieszkańców podobszaru rewitalizacji Pyskowice – południe. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru, postrzeganej w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: kwiecień 2020 – styczeń 2023.

Wartość projektu: 9 532 730,50 zł.

Dofinansowanie: 8 761 555,07 zł.