Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83


 

Logotypy instytucji - donatorów

Miasto Pyskowice realizuje termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83. W ramach projektu przewiduje się modernizację kotłowni (montaż kotła gazowego oraz roboty przygotowawcze), termomodernizację kondygnacji i poddasza, termomodernizację w obrębie dachu i wykusza, roboty przygotowawcze elewacji (szycie ścian), termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż instalacji c.o., odtworzenie elementów zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych (opaska wokół budynku, elementy na elewacji) oraz instalacji elektrycznej (odgromowej).

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w mieście, a w szczególności:

  • izolacja termiczna pomieszczeń,
  • poprawa warunków termicznych obiektu,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do jego ogrzewania
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to kwota: 1 229 731,11 zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 434 895,31 zł.

Dofinansowane  z budżetu państwa: 51 164,16 zł.