Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek

Miasto Pyskowice było beneficjentem projektu „Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek" – Szkoła Podstawowa nr 4 , Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji językowych oraz w obszarze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

  • Docelowa liczba uczniów objętych projektem: 202, w tym SP4 – 76U/U, SP5 – 73U/U, SP6 – 53U/U.
  • Wartość projektu ogółem: 353 896,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 311 428,74 zł.
  • Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego dla szkół: 82 917,09 zł.
  • Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.