Praca czeka w urzędzie

2021-12-13

Urząd Miejski w Pyskowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Komunikacji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu, na czas określony – nie dłuższy niż do 31.12.2022 r.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Prawo jazdy kat. B.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu niżej wymienionych aktow prawnych:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, któremu na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość języka polskiego potwierdzona
odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
2. Umiejętność obsługi programow LEX/Legalis.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na stałe podnoszenie kwalifikacji (w tym samokształcenie).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników.
2. Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji
i odbioru inwestycji.
3. Koordynacja i nadzór realizacji remontowych i inwestycyjnych prac budowlano-drogowych, kontrola
jakości realizowanych prac w trakcie ich realizacji, a także po ich zakonczeniu – w czasie trwania
gwarancji.
4. Udział w przekazywaniu placu budowy i odbiorze robót; sprawdzanie faktur, rozliczenie końcowe
inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym oraz wprowadzanie inwestycji na ewidencję środków
trwałych.
5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargach ogłoszonych na ich podstawie.
6. Dochodzenie roszczeń Gminy z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi na roboty wykonane w ramach
realizacji zadań Referatu dróg i komunikacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na
stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Komunikacji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu. Nr Or.2110.012.2021” do dnia
17.12.2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 15.30, czwartek od godz. 7.30 do 17.30, piątek od godz. 7.30 do 13.30 lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelcow Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu oferty do UM). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 332 60 12.

Więcej informacji w zakładce Praca w urzędzie