Herb i logo


Herb


Herbem Pyskowic jest: w polu czerwonym tarczy późnogotyckiej, dwie srebrne, boniowane wieże z krenelażem o trzech występach za srebrnym, boniowanym murem przedstawionym w formie przestrzennej. Na każdej z wież jeden prostokątny, czarny otwór strzelniczy.

 

Zapisy dotyczące Regulaminu używania herbu miasta oraz ochrony symboli miasta znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

 

 


Logo


 

Kto może używać loga (podmioty uprawnione):
- organy Gminy Pyskowice, czyli Burmistrz Miasta Pyskowice i Rada Miejska w Pyskowicach;
- Urząd Miejski w Pyskowicach;
- jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice;
- radni Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

 

Inne podmioty:
Inne podmioty mogą używać loga po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania loga. Wydanie zgody jest nieodpłatne. Wydaje się ją na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie loga. W przypadku złamania warunków, na podstawie których zgoda została udzielona Burmistrz Miasta Pyskowice może cofnąć przyznaną zgodę.

 

Podstawowe zasady stosowania loga:

  1. Loga należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w załączonej powyżej Księdze znaku;
  2. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji loga;
  3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego;
  4. Logo może być używane:
  •  podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;
  • podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;
  • jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;
  • jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.

 5. W przypadku stosowania loga razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim
     oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu;
 6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony
     www.pyskowice.pl;
 7. Nie można umieszczać loga w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie
     jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje;
 8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie loga spoczywa na podmiotach go stosujących.