Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień


 

Tablica

Drodzy Mieszkańcy Pyskowic,

pragniemy przypomnieć, że nie tracimy z pola widzenia problemów uzależnień, szczególnie w okresie przedłużającego się stanu epidemii COVID-19. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 nadal powinien być realizowany obowiązek wykonywania zadań wynikający z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277).

Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenia kontaktów społecznych i izolację w domu sprzyja nie rzadko rezygnacji z abstynencji, wzrostowi spożycia alkoholu, czego konsekwencją może być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

Dlatego od nowego roku 2021r. wzbogaciliśmy ofertę Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Pyskowicach.

Dodatkowo, w ramach zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień oraz dla członków rodzin, uruchomione zostały telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające w każdy piątek w godz. od 17.00 do 20.00 tel. 663 252 162.

Ponadto uruchomiony został dodatkowy miting AA w piątek od godz. 18.00.

Aktualnie oferta pomocy świadczona w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień obrazuje się następująco:

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ - ul. Kościelna 13 w Pyskowicach
BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

poniedziałek w godz. od 15.05 do 19.05
poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00
wtorek w godz. od 15.05 do 20.05
czwartek w godz. od 17.40 do 21.10

Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

piątek w godz. od 17.00 do 20.00 - tel. 663 252 162

Konsultacje prawne

w godz. od 14.00 do 17.00 (wtorek) w dniach:

3, 17 i 31 stycznia

14 i 28 lutego

14 i 28 marca

11 i 25 kwietnia

9 i 23 maja

6 i 20 czerwca

4 i 18 lipca

1 i 29 sierpnia

12 i 26 września

10 i 24 października

7 i 21 listopada

5 i 19 grudnia

Mitingi AA

poniedziałek od godz. 18.00
piątek od godz. 18.00

Mitingi dla uzależnionych od narkotyków

niedziela w godz. od 11.30 do 13.00

Stowarzyszenie "Drugie życie"

czwartek od godz. 18.00

Zapraszamy!