Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień


 

Tablica

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ - ul. Kościelna 13 w Pyskowicach, w ramach którego działa BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY.

Punkt jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu  pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia.

Zadaniem punktu jest m.in.:
- rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia,
- motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,
- stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,
- pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia,
- informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
- edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.

 

Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

poniedziałek w godz. od 15.05 do 19.05
poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00
wtorek w godz. od 15.05 do 20.05
czwartek w godz. od 17.40 do 21.10

 

Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

piątek w godz. od 17.00 do 20.00 - tel. 665 668 553 (nowy numer!)

 

Konsultacje prawne

w godzinach od 15:45 do 17:45 w dniach (poniedziałek):

15 kwiecień

27 maj

17 czerwiec

 

Mitingi AA

Mitingi AA – spotkania Anonimowych Alkoholików - cykliczne, cotygodniowe spotkanie, na które przychodzą alkoholicy (i nie tylko – na miting otwarty może przyjść również ktoś kto nie jest alkoholikiem, np. członek rodziny, terapeuta, itp.), podczas którego alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na swojej drodze zdrowienia z alkoholizmu, rozmawiają na różne tematy związane z chorobą alkoholową: jak rozwijać się, jak być coraz lepszym człowiekiem, jak nie cierpieć i radzić sobie z problemami życia codziennego bez potrzeby używania alkoholu.

poniedziałek od godz. 18.00
piątek od godz. 18.00

 

Mitingi dla uzależnionych od narkotyków

Mitingi NA – są wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Spotkania odbywają się, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty, jest pragnienie, żeby przestać je zażywać.

niedziela od godz. 11.30

 

Stowarzyszenie "Drugie życie"

Spotkania Stowarzyszenia Abstynenckiego „Drugie życie” – prowadzone są różnorodne działania, wspierające trzeźwość jego członków, ich rodzin, a także propagujące tę ideę dla i w społeczności lokalnej. Oferują wspólne spędzanie czasu, zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i osób z zewnątrz. Członkowie Stowarzyszenia motywują osoby nowe do podjęcia leczenia odwykowego.

czwartek od godz. 18.00

Zapraszamy!