PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2018-08-22

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach rozpoczyna prace nad projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych działających na terenie Pyskowic o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych.

Propozycje zadań należy sporządzić na formularzu dostępnym w zakładce Organizacje pozarządowe/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/aktualności i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl

lub s.nowak@pyskowice.pl.

 

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Rocznego programu...", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.