2019

BADANIA MAMMOGRAFICZNE


Firma MEDICA przeprowadzi bezpłatne badania mammograficzne dnia 26 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 16:00 w mammobusie zaparkowanym przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach - ul. Kardynała Wyszyńskiego 27.

Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie wykonywały refundowanej mammografii.

Kobiety, które nie kwalifikują się do programu bezpłatnej profilaktyki, mogą wykonać badanie w cenie 80 zł.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: 42 254 64 10 lub 517 544 004

Rejestracja on-line: www.medica.org.pl

Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.


„Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych"


 

Projekt „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 

Celem projektu jest dotarcie z przekazem informacyjno-edukacyjnym na temat programów profilaktyki chorób naczyń mózgowych, do co najmniej 6000 osób w wieku 40-65 lat z terenu trzech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby naczyń mózgowych do 31.12.2020 r.

 

Wszelkie informacje na temat projektu są dostepne pod adresm: http://www.udaromstop.pl/

 


ABCD Czerniaka - poznaj jego objawy


Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Czerniaki mają wiele cech charakterystycznych, które pomagają w ich rozpoznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.

Organizatorem akacji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.