Projekt nowego planu miejscowego. Zapraszamy do dyskusji

2022-12-28

Od 29 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w pok. nr 334 (II piętro), w godzinach urzędowania wyłożony do publicznego wglądu będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w rejonie ulic Szpitalnej i Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Element ozdobny, treść zgodna z załączoną informacją

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z dokumentami i zabraniem głosu w dyskusji na ich temat.
Ponadto projekt dostępny będzie od 29 grudnia br. w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu miejscowego odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego. Należy jednak pamiętać aby zostały złożone na piśmie i skierowane do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, z podaniem adresu zamieszkania albo siedziby oraz z oznaczaniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 r. włącznie.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 334 (II piętro), w godzinach urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu miejscowego oraz KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w ogłoszeniu nr RO.0050.069.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20 grudnia 2022 r. (https://eurzad.finn.pl/gmpyskowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/908674).