Projekt nowego planu miejscowego. Zapraszamy do dyskusji.

2023-08-14

Od 21 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w pok. nr 334 (II piętro), w godzinach urzędowania wyłożony do publicznego wglądu będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowej części miasta, ograniczonego linią kolejową oraz granicą administracyjną z miastem Gliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na granatowo-białym tle bordowy infor,acja zgodna z zamieszczoną treścią

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z dokumentami i zabraniem głosu w dyskusji na ich temat.
Ponadto projekt dostępny będzie od 21 sierpnia br. w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu miejscowego odbędzie się 7 września 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w sali 232 (I piętro).
Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego. Należy jednak pamiętać aby zostały złożone na piśmie i skierowane do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, z podaniem adresu zamieszkania albo siedziby oraz z oznaczaniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2023 r. włącznie.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 334 (II piętro), w godzinach urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu miejscowego oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w ogłoszeniu nr RO.0050.056.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 10 sierpnia 2023 r. (link do dokumentu).