PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

2016-09-26

Informujemy o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyskowice na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

Program zawiera krótką charakterystykę Gminy Pyskowice m.in. informacje o jej położeniu, demografii, użytkowaniu gruntów, stanie infrastruktury komunalnej.
W pierwszej części opracowania dokonano oceny stanu środowiska na terenie Gminy Pyskowice
z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:

 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenia hałasem
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarowanie wodami
5. Gospodarka wodno-ściekowa
6. Zasoby geologiczne
7. Gleby
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze
10. Zagrożenia poważnymi awariami
11. Edukacja ekologiczna

 

W dalszej części dokumentu określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska przewidziane do realizacji w ramach „Programu..." wraz z ich harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 

Z założenia „Program..." ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności energii a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców.

 

Opracowanie i przyjęcie „Programu..." pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem dokumentu dostępnym w zakładce: GOSPODARKA KOMUNALNA/EKOLOGIA