Projekt zmian w części południowej Pyskowic. Zapraszamy do dyskusji

2023-05-09

Od 9 do 31 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w pok. nr 334 (II piętro) w godzinach pracy wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczą one fragmentu południowej części miasta, w obrzeżu: linia kolejowa – granica z miastem Gliwice. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i dyskusji.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 18 maja 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w sali 232 (I piętro).

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu. Należy pamiętać, aby złożyć je na piśmie i skierować do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem imienia i nazwiska / nazwy podmiotu, adresu zamieszkania / siedziby oraz z oznaczaniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do 14 czerwca 2023 r. włącznie.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 334 (II piętro), w godzinach urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

Projekt dostępny jest od 9 maja br. w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu miejscowego oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w ogłoszeniu nr RO.0050.027.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. (https://eurzad.finn.pl/gmpyskowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/942224).