PRZEBUDOWA OBWODNICY: PRZEJAZD ULICĄ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - WSTĘPNE PODSUMOWANIE

2009-02-16

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkań w roku ubiegłym władz miasta Pyskowice z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przywrócenia ruchu na skrzyżowaniu „obwodnicy miejskiej" tj. drogi krajowej nr DK 94 z ul. Powstańców Śląskich w kierunku Gliwice - pyskowicki rynek, w dniu 11 lutego br. w siedzibie firmy „INKOM" s.c. w Katowicach odbyła się prezentacja analizy monitoringu efektów zrealizowanej przebudowy odcinka drogi krajowej nr DK 94 na terenie Gminy Pyskowice na podstawie pomiarów natężenia ruchu kołowego przeprowadzonych w trakcie przebudowy DK 94 i po jej zakończeniu.

Ponadto dokonano wstępnej analizy bezpieczeństwa ruchu i zachowań pojazdów i pieszych po zakończeniu robót drogowych. Zleceniodawcą przedmiotowego dokumentu była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, zaś wykonawcą wspomniana wcześniej firma INKOM s.c 

 

Badaniami ruchu objęte zostały skrzyżowania i ulice, na których prowadzony jest ruch drogowy pomiędzy dzielnicą południową i północną miasta Pyskowice tj.:

- skrzyżowanie „obwodnicy miejskiej" - DK 94 z ul. Gliwicką (DW 901) i ul. Gliwicką/ul. Wyzwolenia (DP S 2905),

- skrzyżowanie „obwodnicy miejskiej" - DK 94 z ul. Powstańców Śląskich (DP S 2985),

- skrzyżowanie „obwodnicy miejskiej" - DK 94 z ul. Mickiewicza (DK 40 i drogą gminną)

- skrzyżowanie ul. Gliwickiej (DW 901) z ul. Zaolszany

- skrzyżowanie ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia (DP S 2905) z ul. Kard. Wyszyńskiego

- skrzyżowanie ul. Kard. Wyszyńskiego z ul Nową

           

Badania ruchu jednoznacznie wykazały, iż ruch drogowy pomiędzy dzielnicą południową i północną miasta głównie prowadzony jest przez ul. Zaolszany, Gliwicką i Kard. Wyszyńskiego, zaś w stopniu znacznie słabszym odbywa się z ul. Gliwickiej poprzez „obwodnicę miejską" przez skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich i z ul. Mickiewicza. Na trasie najczęściej uczęszczanej przez pyskowickich kierowców w kierunku południe-północ i odwrotnym dodatkowym elementem wpływającym na pogorszenie warunków ruchu drogowego okazał się ruch tranzytowy w kierunku Gliwice - Brynek - Tworóg - Lubliniec, którego natężenie było zarówno dla autorów opracowania jak i jego zleceniodawców wielkim zaskoczeniem. Sytuacja powyższa jednoznacznie wskazuje na konieczność przebudowy dwóch skrzyżowań mających newralgiczne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lokalnego :

- skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Zaolszany

- skrzyżowania ul. Gliwickiej, ul. Wyzwolenia i ul. Kard. Wyszyńskiego.

Dla przedstawicieli Gminy informacja ta nie była wielkim zaskoczeniem, aczkolwiek wyniki pomiarów wskazujące na skalę zjawiska oznaczają, że do przebudowy skrzyżowań należy przystąpić bez zbytecznej zwłoki.

           

Ponadto istotną informacją dla zainteresowanych sprawą tzw. „odblokowania" skrzyżowania „obwodnicy miejskiej" z ul. Powstańców Śląskich był przepływ ruchu tranzytowego przez teren Gminy Pyskowice, z którego jednoznacznie wynika, iż największe natężenie ruchu tranzytowego prowadzone jest w następujących kierunkach:

  • Gliwice - Toszek - Opole

  • Gliwice - Olesno - Poznań

  • Gliwice - Brynek - Tworóg - Lubliniec

  • Gliwice - Bytom

Znacznie mniej ruchem tranzytowym obciążone są kierunki:

  • Bytom - Toszek - Opole (trasa drogi krajowej nr DK 94)

  • Bytom - Bycina - Ujazd (trasa DK 94 i DK 40)

  • Gliwice - Bycina - Ujazd (trasa DW 901 , DK 94 i DK 40)

Sytuacja powyższa najprawdopodobniej ulegnie znacznym zmianom po oddaniu węzła komunikacyjnego Sośnica i Wieszowa i wprowadzeniu wpłat na autostradzie A-4. Spodziewany jest wówczas wielokrotny wzrost natężenia ruchu tranzytowego, w tym ciężkiego droga krajową nr DK 94 w kierunku z Katowic i Bytomia do Opola i Wrocławia.

 

Ekspertyza zlecona firmie INKOM złożona będzie z dwóch części. Pierwsza została zaprezentowana w dniu 11.02. br. Druga, obejmująca analizę zdarzeń drogowych zostanie ukończona w lipcu br., ze względu na fakt, iż musi upłynąć minimum 6-cio miesięczny okres czasu od zakończenia inwestycji, aby można było ustalić ilość zdarzeń drogowych oraz obiektywnie ocenić ich przyczyny i skutki. Obecnie Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach została zobowiązana do prowadzenia bardzo dokładnej statystyki zdarzeń drogowych na przebudowanym odcinku DK 94 i na trasach przejazdu pomiędzy dzielnicami południową i północną miasta Pyskowice. Wyniki tej analizy wraz z oceną celowości rozwiązań organizacji ruchu na DK 94 po przebudowie zostaną zaprezentowane na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gminy Pyskowice i Komitetu Protestacyjnego w/s „odblokowania" skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich  z DK 94.

            Na zakończenie prezentacji wyników badań ruchu drogowego , która odbywała się z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach, przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego, pracowników Urzędu Miejskiego i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiłem informację dotyczącą planowanych przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków ruchu, jego bezpieczeństwa i płynności, a są nimi: przebudowa skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia tj. drogi powiatowej nr DP S 2905 z ul. Kard. Wyszyńskiego oraz skrzyżowania ul. Gliwickiej tj. drogi wojewódzkiej nr DW 901 z ul. Zaolszany. Realizacja w/w zadań wymagać będzie ścisłej współpracy Gminy Pyskowice z Zarządem Powiatu Gliwickiego i Województwa Śląskiego oraz czasu 2-3 lat. Dlatego też wskazałem na konieczność „otwarcia" skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z „obwodnicą" przynajmniej do czasu zakończenia w/w robót drogowych.