PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!

2020-01-10

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Pyskowice do dnia 31 stycznia 2020 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszona jest w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.