PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2016-01-20

Od 1 stycznia br. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 – baza Tonsmeier Południe Sp. z o.o. czynny jest: w poniedziałki w godz. 7.00-16.00, w czwartki w godz. 10.00-19.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.00. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców, w PSZOK można bezpłatnie oddawać odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone w gospodarstwie domowym pochodzące z remontów mieszkań przeprowadzanych samodzielnie i na małą skalę. Zaliczyć możemy do nich np.: płytki ceramiczne, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, drobny gruz ceglany i betonowy, a także odpady zidentyfikowane jako wielkogabarytowe tj. armatura sanitarna i stolarka budowlana.

W ramach przedmiotowego zadania można za dodatkową opłatą zamówić odbiór ww. odpadów bezpośrednio sprzed posesji. Szczegóły należy uzgadniać z Wykonawcą pod numerem telefonu (32) 233-26-01.

 

Do PSZOK-u mieszkańcy posesji zamieszkałych mogą bezpłatnie, poza ustalonymi harmonogramami, samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie tj.:

  • papier i opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne i metal,
  • odpady biodegradowalne (odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji),
  • odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny
  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyte opony,
  • chemikalia tj. farby, przepracowane oleje, tusze, kleje rozpuszczalniki itp.