Regulacja Dramy. Wody Polskie apelują o usunięcie parkanów

2020-11-09

W związku z pracami ziemnymi zaplanowanymi w dniach 03.11 – 11.12 br. w rejonie rzeki Dramy przy posesjach na ul. A. Mickiewicza od nr 23 do 53, związanymi z przebudową koryta, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwracają się z prośbą o usunięcie wszystkich ogrodzeń wykonanych przez mieszkańców na skarpie lub przy krawędzi brzegu, które kolidują z realizacją tych robót.

Logotyp Wody Polskie

Prace polegają na zmianie profilu skarp, co pozwoli zwiększyć przepustowość koryta, a tym samym zmniejszyć ryzyko powodzi. Jak informuje PGW - Wody Polskie ewentualna zmiana nachylenia skarp wymuszona obecnością istniejących parkanów pociągnie za sobą zmniejszenie zdolności przepustowych, a co za tym idzie wzrośnie możliwość częstszego występowania z brzegów wód Dramy.

 

Inwestor wskazuje, że ustawa o prawie wodnym zakazuje grodzenia nieruchomości przyległych m.in. do śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu. Nieprzestrzeganie tego przepisu stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny.