Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Zakres działania i tryb pracy komisji określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu Miasta Pyskowic.

 

skład osobowy:

1. Tadeusz Szafrański - Przewodniczący Komisji
2. Justyna Berda
3. Barbara Witowska
4. Sylwia Lenek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Zakres działania i tryb pracy komisji określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik do Statutu Miasta Pyskowice.

 

skład osobowy:

1. Robert Bonk - Przewodniczący Komisji
2. Błażej Kupski
3. Waldemar Obłąk
4. Andrzej Owczarek
5. Marek Drobnicki 

 

KOMISJA INWESTYCJI I BUDŻETU

Zakres działania, w szczególności:

- budżet i finanse gminy - opiniowanie, wnioskowanie

- gospodarka mieniem gminy w zakresie nabywania i zbywania mienia komunalnego,
- sprawy ładu przestrzennego (plany przestrzennego zagospodarowania gminy)
- inwestycje
- promocja gminy i współpraca gospodarcza z zagranicą,
- przekształcenia własnościowe spółek gminnych
- działalność gospodarcza (handel, usługi)

 

skład osobowy:

1. Krzysztof Łapucha- Przewodniczący Komisji
2. Bogusław Domagała
3. Sylwia Lenek
4. Marek Witek
5. Błażej Kupski
6. Jolanta Drozd

 


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:
- gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,
- wodociągami, i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, zaopatrzeniem w energię cieplną i elektryczną oraz gaz,
- gminnym budownictwem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, targowiskami,
- rolnictwem - zielenią,
- ochroną środowiska i przyrody,
- cmentarzem komunalnym,
- transportem zbiorowym, komunikacją,
- utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- bezrobociem

 

skład osobowy:


1. Marek Witek - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Łapucha
3. Jacek Sygidus
4. Bogusław Domagała
5. Waldemar Obłąk
6. Barbara Witowska
7. Andrzej Owczarek
8. Andrzej Bąk
9. Marek Drobnicki

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:

- szeroko rozumiane sprawy bezpieczeństwa w mieście, współpraca z Policją i Strażą Miejską,

- podejmowanie działań w zakresie zjawisk i problemów zagrażających współczesnej rodzinie,

- pomoc społeczna,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

- sprawy utrzymania porządku i czystości w mieście,

- ochrona przeciwpożarowa, współpraca ze Strażą Pożarną,

- sprawy związane z komunikacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego

 

skład osobowy:

1. Bąk Andrzej - Przewodniczący Komisji
2. Berda Justyna
3. Bonk Robert
4. Obłąk Waldemar
5. Jacek Sygidus

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Do kompetencji komisji w szczególności należą sprawy:
- edukacji publicznej,
- żłobka miejskiego,
- kultury, w tym bibliotek, MOKiS i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

       

skład osobowy:

1. Bogusław Domagała - Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Szafrański
3. Sylwia Lenek
4. Robert Bonk
5. Jacek Sygidus
6. Marek Drobnicki
7. Andrzej Owczarek

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę