Komisje Rady Miejskiej


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

 

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:

 • szeroko rozumiane sprawy bezpieczeństwa w mieście, współpraca z Policją i Strażą Miejską,
 • podejmowanie działań w zakresie zjawisk i problemów zagrażających współczesnej rodzinie,
 • pomoc społeczna,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,
 • sprawy utrzymania porządku i czystości w mieście,
 • ochrona przeciwpożarowa, współpraca ze Strażą Pożarną,
 • sprawy związane z komunikacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego

 

Skład osobowy:

Andrzej Bąk - Przewodniczący Komisji
Justyna Berda
Robert Bonk
Waldemar Obłąk
Jacek Sygidus


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

 

Do kompetencji komisji w szczególności należą sprawy:

 • edukacji publicznej,
 • żłobka miejskiego,
 • kultury, w tym bibliotek, MOKiS i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami.

       

Skład osobowy:

Bogusław Domagała - Przewodniczący Komisji
Robert Bonk
Marek Drobnicki
Błażej Kupski
Sylwia Lenek
Andrzej Owczarek
Jacek Sygidus
Tadeusz Szafrański


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:

 • gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,
 • wodociągami, i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, zaopatrzeniem w energię cieplną i elektryczną oraz gaz,
 • gminnym budownictwem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, targowiskami,
 • rolnictwem - zielenią,
 • ochroną środowiska i przyrody,
 • cmentarzem komunalnym,
 • transportem zbiorowym, komunikacją,
 • utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • bezrobociem.

 

Skład osobowy:

Marek Witek - Przewodniczący Komisji
Andrzej Bąk
Bogusław Domagała
Marek Drobnicki
Krzysztof Łapucha
Waldemar Obłąk
Andrzej Owczarek
Jacek Sygidus
Barbara Witowska


KOMISJA INWESTYCJI I BUDŻETU

 

Zakres działania, w szczególności:

 • budżet i finanse gminy - opiniowanie, wnioskowanie,
 • gospodarka mieniem gminy w zakresie nabywania i zbywania mienia komunalnego,
 • sprawy ładu przestrzennego (plany przestrzennego zagospodarowania gminy),
 • inwestycje,
 • promocja gminy i współpraca gospodarcza z zagranicą,
 • przekształcenia własnościowe spółek gminnych,
 • działalność gospodarcza (handel, usługi).

 

Skład osobowy:

Krzysztof Łapucha- Przewodniczący Komisji
Bogusław Domagała
Jolanta Drozd
Sylwia Lenek
Marek Witek

 


KOMISJA REWIZYJNA

 

Zakres działania i tryb pracy komisji określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu Miasta Pyskowic.

Skład osobowy:

Tadeusz Szafrański - Przewodniczący Komisji

Andrzej Bąk

Justyna Berda

Sylwia Lenek

Barbara Witowska


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Zakres działania i tryb pracy komisji określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik do Statutu Miasta Pyskowice.

 

Skład osobowy:

Robert Bonk - Przewodniczący Komisji
Marek Drobnicki
Błażej Kupski
Waldemar Obłąk
Andrzej Owczarek