Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Inwestycje w 2019 roku


Rok 2019 jest dla Pyskowic rokiem inwestycji. Prawie 40 mln złotych, czyli blisko 34 procent budżetu miasta, zostało przeznaczonych właśnie na ten cel. Umożliwiają to pozyskane fundusze unijne, o które miasto zabiegało przez ostatnie dwa lata. W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na realizację szeregu zadań, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Park Miejski zostanie poddany dalszej rewaloryzacji, a przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstanie centrum przesiadkowe. W drugiej połowie roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna dotycząca adaptacji dawnego dworca kolejowego na Stację kultury. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych inwestycji.

 


Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miasto pozyskało dofinansowanie na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie placu Kard. Stefana Wyszyńskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania została zawarta umowa na kwotę 4.809.225,21 zł z firmą „Drogomax" sp. z o. o. z Tarnowskich Gór, a łączna wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 3.762.663,31 zł.

Inwestycja ma na celu zintegrowanie środków komunikacji miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną (mikrobusy, taxi, przewoźnicy) oraz z infrastrukturą rowerową. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej projektuje się wykonanie dwóch peronów autobusowych, ciągów pieszych i drogowych, wiat autobusowych, infrastruktury towarzyszącej (m.in. kosze na śmieci, ławki, wiaty rowerowe ze stojakami na rowery, toaleta miejska, donice, gabloty, stacja naprawy rowerów, nasadzenia i zieleń miejska) oraz wydzielenie obszaru umożliwiającego parkowanie samochodów osobowych w sąsiedztwie centrum przesiadkowego, aby podróżni mogli skorzystać z komunikacji publicznej.

 

 

REALIZACJA INWESTYCJI

Centrum przesiadkowe - parking


• Rewaloryzacja Parku Miejskiego
Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
W ramach rewaloryzacji parku miejskiego przewiduje się: zagospodarowanie terenów zielonych poprzez zakładanie trawników, uzupełnienie istniejących nasadzeń, wzbogacenie gatunkowe istniejącej roślinności, pielęgnację istniejącego drzewostanu, wymianę gruntu, uporządkowanie cieku wodnego – wyczyszczenie, pogłębienie, odmulenie i profilowanie skarp oraz wykonanie: siłowni zewnętrznej, miejsc piknikowo-grillowych, trasy nordic walking oraz trasy dla rolkarzy, ścieżki na pomostach nad terenem podmokłym, wybiegu dla psów wyposażonego w urządzenia do treningu psów oraz skwerów wypoczynkowych, schodów terenowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, toalety półautomatycznej, oświetlenia parkowego oraz monitoringu. Koszt całego projektu to 3 809 519,87 zł, dofinansowanie projektu wyniesie 3 238 091,88 zł.

 


Dzięki pozyskanym dotacjom, w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020, zrealizowane zostaną następujące projekty:

• Termomodernizacja budynku i basenu w Szkole Podstawowej nr 5.
Przedsięwzięcie to obejmuje kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z systemem uzdatniania wody w basenie. Wartość projektu to kwota 3.871.989,21 zł, przy czym wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 2.249.362,73 zł.

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6.
Przedsięwzięcia te obejmują swoim zakresem kompleksowe ocieplenie budynków, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemów centralnego ogrzewania. Wartość projektu dla SP nr 4 to kwota 1.570.345,40 zł, wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 1.329.528,51 zł. Natomiast wartość projektu dla SP nr 6 to kwota 2.091.590,98 zł, a wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 1.721.811,99 zł.

• Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1 i 2 oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5.
Przedsięwzięcia te obejmują swym zakresem kompleksowe ocieplenie budynków, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemów centralnego ogrzewania. Wartość projektu dla PM nr 1 i 2 to kwota 943.886,62 zł, wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 770.355,85 zł. Wartość projektu dla PM nr 5 to kwota 1.062.054,53 zł, przy czym wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 861.121,82 zł.

 

 

REALIZACJA INWESTYCJI

 

SZKOŁY

PRZEDSZKOLA


• Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.
Przedsięwzięcie to obejmuje kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. Dodatkowo na południowej połaci dachu budynku zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby Urzędu. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, a w szczególności: ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia; zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na skutek wykorzystania OZE; redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza oraz poprawa warunków użytkowania obiektu. Wartość projektu wg wniosku to kwota 4.386.250,57 zł, a wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 2.778.784,43 zł.
Projekt został podzielony na 2 etapy. Na realizację pierwszego (elewacja, dach i fotowoltanika) podpisana została umowa na 2.900.000,00 zł z firmą TERMO GARBACKI Dawid Garbacki z Bytomia.

 

REALIZACJA INWESTYCJI


• Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego
Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Zakres całego projektu to wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych mających na celu nadanie obiektowi nowych funkcjonalności.
Projekt został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Wartość dofinansowania projektu to kwota 1 872 256, 86 zł. Aktualnie czekamy na ostateczne wyniki konkursu. Po jego pozytywnym rozstrzygnięciu ogłoszony zostanie przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Będzie to pierwszy etap modernizacji dworca, gdyż wartość całej inwestycji to ponad 9 milionów złotych.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę