Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Składowisko odpadów komunalnych

W dniu 12.10.2018 r. odbył się Dzień Otwarty na Składowisku Odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach. W towarzystwie zastępcy burmistrza Miasta Pyskowic – Adama Wójcka, pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego i prezesa spółki “Zaolszany”, zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć postępy prac rekultywacyjnych na obiekcie.

Gospodarze zapewnili zwiedzającym prawdziwą wspinaczkę, która prowadziła do zrekultywowanej wierzchowiny  kwatery III i zbiornika odcieków, który jest świeżo po procesie renowacji. W trakcie zwiedzania istniała również możliwość zapoznania się z infrastrukturą odgazowania składowiska, systemem monitorigu oraz wagą samochodową do ważenia odpadów zamontowaną na wjeździe na składowisko.

Ostatnim punktem zwiedzania składowiska była IV część kwatery, która obecnie jest przygotowywana do procesu rekultywacji. Zgodnie z harmonogramem prac proces rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów przewidziany jest do końca 2020 r. a po tym czasie, w myśl obowiązujących przepisów prawa, prowadzona będzie faza poeksploatacyjna polegająca na monitorowaniu odcieków, badaniu wód podfoliowych, odgazowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjno - wysokościowych.

Mamy nadzieję, że inicjatywa Dnia Otwartego na składowisku odpadów i mozliwość zzobaczenia go z bliska zaspokoiła ciekawość a także rozwiała obawy i wątpliwości co do funkcjonowania obiektu.

SKŁADOWISKO ODPADÓW - INFORMACJA Z 22.08.2018

Trwają prace związane z rekultywacją składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej. Aktualnie wykonywane jest ułożenie agrowłókniny, której zadaniem jest regulowanie procesu przenikania wód opadowych do bryły składowiska. Jednocześnie formowane są skarpy, których nachylenia wynikają z projektu technicznego rekultywacji III kwatery składowiska odpadów.

 

Odpady stanowiące materiał niezbędny do zrekultywowania i zamknięcia III kwatery składowiska wożone są wyłącznie dwa razy w tygodniu, a cały proces monitorowany jest przez Zarząd spółki „Zaolszany" i Gminę Pyskowice m.in. zainstalowanym tam sprzętem wizyjnym.

SKŁADOWISKO ODPADÓW - INFORMACJA Z 07.06.2018 

W związku z rozpoczęciem rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej informujemy, iż ruch w obrębie obiektu jest wzmożony. Na teren składowiska dowożone są niezbędne materiały pozwalające na końcowe wypełnienie i zamknięcie obiektu. Wszelkie dostarczane odpady mieszczą się w kodach przewidzianych w procesie rekultywacyjnym i są to m.in.: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost, ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

 

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ROZPOCZĘTA

10 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania związanego z rekultywacją kwatery III składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20a. Wykonawcą prac jest konsorcjum 3 firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – lider konsorcjum, Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z Toszka – partner konsorcjum, DER Sp. z o.o. z Lublina – partner konsorcjum, w imieniu których występuje lider ww. konsorcjum. W ślad za podpisaną umową, w dniu 12 kwietnia br. przekazano plac budowy, celem realizacji zadania. W związku z powyższym informujemy, iż ruch w obrębie obiektu będzie wzmożony. W pierwszym etapie ruszają prace związane z wypompowaniem i utylizacją odcieków zgromadzonych w niecce kwatery III oraz w zbiorniku odcieków. W kolejnym etapie rozpoczną się roboty budowlane na kwaterze III.

 

DOTACJA NA ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW

W piątek, 15 grudnia 2017 r., zastępca burmistrza Adam Wójcik i skarbnik miasta Dorota Zięba reprezentujący Pyskowice oraz zastępca prezesa zarządu Rafał Adamus oraz dyrektor ekonomiczny i pełnomocnik zarządu Andrzej Waliczek reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na przekazanie ponad 12 mln złotych dotacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Pyskowicach. Załatwienie wszystkich formalności wymagało ogromnego zaangażowania i wielomiesięcznej pracy, której zwieńczeniem jest zawarcie tej umowy. Skutkuje to tym, że Gmina Pyskowice ma zapewnione środki finansowe, by zrealizować zamknięcie składowiska odpadów, który to proces już został rozpoczęty.

Tablica informacyjna

SKŁADOWISKO ODPADÓW - DALSZE CZYNNOŚCI

Powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Zespół ds. rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w Pyskowicach, któremu przewodniczy Sekretarz Miasta Edward Piotrowski finalizuje powierzone mu zadania. Decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, po długich i trudnych, aczkolwiek konstruktywnych rozmowach wypracowano zasady, na których zgodnie z art. 149 ust. 2 ustawy o odpadach po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji wykonania tych prac wobec zarządzającego tj. firmy „EKOFOL II" S.A. w likwidacji, zadanie to obowiązany jest wykonać burmistrz właściwy ze względu na lokalizację składowiska odpadów. Wobec powyższego przejęcie przez Gminę składowiska od firmy „EKOFOL II" S.A nastąpiło z dniem 07.11.2017 r.

 

Analizy kosztów tej operacji kalkulowane w różnych wariantach wahały się między 12 a 20 mln. zł. brutto. Ostatecznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zabezpieczył kwotę 12.255.831,06 zł. w formie bezzwrotnej dotacji, pokrywającej 100 % kosztów kwalifikowanych prac rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów. Na mocy przywołanych powyżej decyzji i instrukcji prowadzenia prac na składowisku odpadów Gmina musi wkrótce rozpocząć prace polegające głównie na usunięciu i neutralizacji odcieków, dopełnieniu neutralnymi odpadami IV kwatery do rzędnej określonej w dokumentacji technicznej oraz wykonaniu warstw okrywy kwatery III i kwatery IV po jej dopełnieniu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabraniającymi prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) Gmina Pyskowice powołała w tym celu spółkę prawa handlowego, która będzie zarządzać i administrować zamykanym składowiskiem odpadów. „Zoalszany" sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach jest spółką, w której 100 % udziałów posiada Gmina Pyskowice i również z dniem 7 listopada 2017 r. zarządzanie składowiskiem przekazano ww. spółce. Jest to istotne ponieważ dopełnienie IV kwatery oraz wykonanie warstw rekultywacyjnych wymaga konieczności używania odpadów. To z kolei budzi obawy, że wybrane w drodze postępowania przetargowego firmy mogłyby dowozić odpady różnego rodzaju, podczas gdy określony w decyzjach ich rodzaj jest oznaczony konkretnymi kodami, co ogranicza je praktycznie do gruzu, kruszyw mineralnych niezawierających asfaltu, tłucznia, żużli paleniskowych z wyłączeniem pyłów, ustabilizowanych komunalnych osadówściekowych, kompostu nie nadającego się do wykorzystania oraz gleby i ziemi. Sytuacja przywożenia na wysypisko odpadów niezgodnie z wyznaczonymi normami miała miejsce na przełomie 2014/2015 r. gdy zarządcą składowiska był ówczesny likwidator firmy „EKOFOL II" S.A. w likwidacji, dlatego Gmina mając to na uwadze zachowuje szczególną ostrożność przeciwdziałając możliwości powtórzenia się tego typu działań. Wskazana powyżej spółka będzie więc miała bezpośrednią kontrolę nad przywożonymi odpadami, a ponadto ze strony Gminy wyznaczeni i zobowiązani do kontrolowania sposobu realizacji zadnia zostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

 

Zgodnie z harmonogramem prac proces rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów przewidziany jest do końca 2020 r. a po tym w myśl obowiązujących przepisów prawa prowadzona będzie faza poeksploatacyjna polegająca na monitorowaniu odcieków, badaniu wód podfoliowych, odgazowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjno - wysokościowych.

 

POWOŁANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ W CELU ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 23.01.2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę, która umożliwi Burmistrzowi Pyskowic powołanie spółki komunalnej, której zadaniem będzie zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej oraz prowadzenie wymaganego prawem 30-letniego okresu poeksploatacyjnego.

 

Ze względu na fakt postawienia w stan likwidacji, z przyczyn finansowych, aktualnego zarządcę i właściciela części składowiska odpadów – firmę EKOFOL II S.A. w likwidacji konieczność wykonania rekultywacji i zamknięcia całej instalacji odpadów powierzona zostanie Burmistrzowi Pyskowic, w myśl art. 149 ustawy o odpadach. Od chwili uzyskania informacji o niewypłacalności spółki EKOFOL II S.A. w likwidacji Burmistrz Pyskowic interweniuje u akcjonariuszy spółki, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach oraz u przedstawicieli najwyższych instancji krajowych o pilne podjęcie stosownych decyzji. Ze względu na niewypłacalność firmy EKOFOL II S.A. Burmistrz Pyskowic kwestię zamknięcia i rekultywacji składowiska będzie realizował poprzez powołaną do tego celu spółkę. Przewidując taki scenariusz przygotowano stosowny wniosek, w oparciu o który zapewnione zostało, w postaci promesy, sfinansowanie prac rekultywacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powołany przez Burmistrza Pyskowic Zespół ds. rozwiązania sprawy składowiska odpadów dokonał wnikliwej analizy stanu prawnego i technicznego wskazując powołanie spółki celowej jako najbardziej racjonalne rozwiązanie. Aktualnie oczekujemy na decyzje o rekultywacji i zamknięciu składowiska odpadów, które w oparciu o wykonaną ekspertyzę i niezbędne badania, wydane zostaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.

INFORMACJE Z DN. 17.02.2015 R.

Prowadzony stały monitoring składowiska przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wykazał niepokojące zjawisko przepompowywania odcieków z korony składowiska odpadów bezpośrednio do rzeki Dramy. Brunatny płyn wpływający do rzeki zauważony został 16 lutego br. w godzinach południowych. Z polecenia Burmistrza Miasta wykonano pełną dokumentację fotograficzną. 17 lutego br. stosowne pisma wraz z wnioskiem Burmistrza Miasta oraz wykonanym filmem i zdjęciami pokazującymi wpływ odcieków do rzeki Dramy dostarczono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do kancelarii Prawnej Likwidatora firmy EKOFOL II S.A w Likwidacji. Informacja o pompowaniu odcieków bezpośrednio do rzeki Dramy może mieć wpływ na opinię WIOŚ, jak również na Likwidatora, który po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną, w trakcie prowadzonych rozmów, zadeklarował podjęcie radykalnych działań w sprawie zamknięcia składowiska odpadów.

 

INFORMACJE Z DN. 29.01.2015 R.

Uzupełniając informację dotyczącą funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych informujemy, że pismem z dnia 12 stycznia br. Prokuratura Rejonowa powiadomiła tutejszy Urząd Miejski o wszczęciu śledztwa w sprawie ewentualnego zagrożenia środowiska naturalnego. Również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Katowic w dniu 15 stycznia br. rozpoczął kontrolę prawidłowości eksploatowania składowiska odpadów przez obecnego administratora.

 

INFORMACJE Z DN. 22.01.2015 R.

Urząd Miejski w Pyskowicach zaniepokojony otrzymaną w lipcu 2014 r. informacją o problemach firmy EKOFOL II S.A. z Bytomia zarządzającą Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych i złożonym przez Zarząd S.A. wnioskiem o upadłość, podjął natychmiast szereg działań, do których jest prawnie upoważniony, mających na celu ochronę terenów składowiska odpadów i terenów przyległych.

Skierowano pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w Opolu jako właścicieli firmy Ekofol, żądając pilnego wykonania prac rekultywacji III – ostatniej kwatery wybudowanej na terenach dzierżawionych od Gminy Pyskowice oraz o przedstawienie programu dalszego funkcjonowania likwidowanej firmy. W otrzymywanych odpowiedziach uzyskaliśmy zapewnienie ze strony właścicieli – akcjonariuszy, że wszystkie zobowiązania dotyczące rekultywacji i prawidłowego funkcjonowania w zakresie wypełnienia i zamknięcia aktualnie użytkowanej IV kwatery składowiska zostaną w pełni zrealizowane. Kolejne pisma wysłane zostały z uwagi na nasze wątpliwości dot. ewentualnego zagrożenia sanitarnego ze strony składowiska odpadów. We wrześniu wystąpiliśmy do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, który z kolei skierował nasze wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jako jedynego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli na składowisku odpadów. Kolejne pisma, w których żądamy rekultywacji III zamkniętej do składowania kwatery składowiska odpadów wysyłane były do Likwidatora EKOFOL II S.A. w dniach 29.10.2014 r. oraz 18.11.2014 r. W związku z brakiem reakcji ze strony likwidowanej firmy oraz wszczęciem intensywnej działalności deponowania odpadów przez firmę, której likwidator zlecił administrowanie składowiskiem, pracownicy Urzędu Miejskiego dokonali w asyście Straży Miejskiej i Policji wizji w dniach 05.12.2014 r. oraz 18.12.2014 r. na terenie składowiska odpadów. Notatki z przeprowadzonych wizji stanowiły załączniki do pism kierowanych w tych dniach do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w których domagaliśmy się pilnej kontroli w zakresie rodzaju składowanych odpadów i ich ilości. Ze względu na odpowiedź WIOŚ Katowice o planowanej kontroli w miesiącu styczniu 2015 r., interwencje mieszkańców i dalszy intensywny przywóz odpadów, w dniu 9.01.2015 r. stosownym pismem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządcę składowiska zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach z prośbą o wszczęcie postepowania w przedmiotowej sprawie. Aktualnie oczekujemy na wyniki kontroli WIOŚ oraz ustaleń Prokuratury i realizację zobowiązań Akcjonariuszy EKOFOL II S.A w likwidacji odnośnie rekultywacji zamkniętej kwatery składowiska odpadów w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę