Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

2009-03-12

Zwracamy się do wszystkich właścicieli nieruchomości z prośbą o rozpatrzenie możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/126/07 z dnia 18 listopada 2007 r. w rozdziale IV pkt 6 ustala, że częstotliwość wywozu odpadów stałych komunalnych drobnych z nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności winna zapewnić właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak musi mieć miejsce nie rzadziej niż 1 raz na 14 dni, a w przypadku nieruchomości na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż 1 raz na 28 dni. Z tej możliwości aktualnie może skorzystać 302 właścicieli nieruchomości, którzy z Gminą Pyskowice zawarli 3 - letnią umowę na nieodpłatne używanie pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów, w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z ogrodów i terenów zielonych podlegających biodegradacji.

 

Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym na terenie nieruchomości spowoduje obniżenie kosztów wywozu odpadów zmieszanych, gdyż zaistnieje możliwość zmniejszenia ich ilości i tym samym pojemników do ich gromadzenia. Zgodnie z Rozdziałem III pkt 5 w/w uchwały ilość pojemników ustalana jest wg normatywu 94 l/ miesiąc/ 1 mieszkańca bez prowadzenia zbiórki selektywnej, a przy potwierdzonej zbiórce selektywnej tylko 65 l/ miesiąc/ 1 mieszkańca.

Przy założeniu, że na terenie nieruchomości zamieszkuje 4 osobowa rodzina, miesięczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi:

  • 94 l/m-c/os x 4 os = 376 l/m-c dla gospodarstw nie prowadzących zbiórki selektywnej w systemie workowym, gdyż jedynie ten system może zostać potwierdzony przez odbierającego odpady
  • 65 l/m-c/os x 4 os = 260 l/m-c dla gospodarstw prowadzących potwierdzoną zbiórkę selektywną w systemie workowym.

Powyższe oznacza, iż w cyklu 14 dniowym 4 osobowe gospodarstwa domowe prowadzące potwierdzoną zbiórkę selektywną mogą o 30% ograniczyć koszty wywozu odpadów komunalnych zmieszanych.

Wprowadzona parę lat temu selektywna zbiórka odpadów w tzw." gniazdach" jest na terenach zabudowy jednorodzinnej utrudniona ze względu na brak miejsc stanowiących własność Gminy, na których można byłoby utworzyć pełne „gniazda", gdzie gromadzone byłyby odpady takie jak szkło białe, szkło kolorowe, makulatura i PET. Ponadto, z uwagi na wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych spowodowany głównie wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów na wysypisku, od ubiegłego roku obserwujemy nagminne „podrzucanie" odpadów domowych do pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej dla konkretnego rodzaju odpadu. Ponadto w sąsiedztwie „gniazd" również gromadzone są te odpady bytowe, co psuje wizerunek miasta i jest przedmiotem ostrej krytyki mieszkańców. Z tego powodu również stopniowo z terenów zabudowy jednorodzinnej będą likwidowane „gniazda".

 

Na terenie Miasta zbiórkę odpadów w systemie workowym prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pyskowicach.

 

Gospodarstwa domowe, które chcą włączyć się do selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym proszone są o złożenie deklaracji w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Zaolszany 3 tel. 0-32-233-26-01 .

 

Koszt zakupu 1 worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o poj. 120 l wynosi 6 zł/szt. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów PET i makulatury o pojemności 110 l i szkła białego i kolorowego o poj. 80 l można zakupić w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w cenie 3 zł/ szt. Odbiór odpadów zbieranych w systemie workowym, zapewnia MPGK Sp. z o.o. i odbywać się będzie bezpłatnie.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę