SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-04-21

W piątek, 25 kwietnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Najważniejszym punktem obrad będzie głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXI sesję Rady Miejskiej w maju br.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

VII. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji.

VIII. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2007 r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r., a w szczególności:

a) informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2007 rok;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.;

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia przez Radę Miejską absolutorium Burmistrzowi Miasta;

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach;

e) przedstawienie opinii pozostałych komisji Rady Miejskiej

w Pyskowicach dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

f) dyskusja

g) poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Matejki 4/I/3;
2) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.