SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-05-26

W środę, 28 maja o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXIII sesję Rady Miejskiej w czerwcu br.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej

VII. Raport ze stanu dróg i chodników na terenie miasta z uwzględnieniem stanu nawierzchni i oznakowania

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 588/12 o powierzchni 0,0732 ha
z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną
2) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice
3) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.
IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.