SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-06-19

W środę, 25 czerwca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXV sesję w sierpniu br.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Idea inkubacji przedsiębiorczości - sprawozdanie z podjętych działań po podjęciu uchwały o wejściu Pyskowic w sieć Inkubatorów Śląskich.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach;
2) ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach;
3) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych, nie będących nauczycielami zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyskowice
4) ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyskowice
5) udziału gminy w konkursach na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Priorytet IX, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) zaliczenia drogi przebiegającej poprzez działki nr 836/41, 889/29 i część działki nr 968/40 do kategorii dróg gminnych Gminy Pyskowice i ustalenia jej przebiegu;
7) wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice;
8) zmiany Uchwały nr XX/214/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 maja 2004r. ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice.
9) zmiany uchwały nr IX/102/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.05.2003 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pyskowice;
10) udziału gminy Pyskowice w projekcie „Silesius 2010- Profesjonalni Samorządowcy Ziemi Gliwickiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
11) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta do dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 8/III/5;
12) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pyskowice działki nr 516/5 o powierzchni 0,1087 ha z przeznaczeniem na gminny parking publiczny;
13) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.;
14) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.;
15) wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice
16) zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r.;
17) ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego;
VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.