SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-08-22

W środę, 27 sierpnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

IV. Prezentacja przygotowana przez rzeźbiarza Pana Tomasza Koclęgę.

V. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najładniejszy balkon/okno lub ogródek w naszym mieście.

VI. Sprawozdanie z realizacji uchwał, których wykonanie powierzono Przewodniczącej Rady Miejskiej - okres sprawozdawczy marzec 2007- czerwiec 2008.

VII. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXVI sesję we wrześniu br.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IX. Ocena stanu przygotowań do wdrożenia rozwiązań racjonalizujących zużycie mediów energetycznych i wody na terenie gminy.

X. MOKiS- działalność kulturalna i sportowa, funkcjonowanie obiektów sportowych.

XI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP./II/0911/406/2/08 z dnia 01 sierpnia 2008r.

2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/10 o pow. 0,0033ha w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę;

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki nr 982/16 o pow. 0,5524ha położonej w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej objętej KW 78793.;

4) nadania nazwy ulicy w Pyskowicach biegnącej równolegle do ul. Czechowickiej od ul. Jaworowej do ul. Traugutta;

5) ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice na lata 2008-2013;

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice;

7) zasad wnoszenia udziałów przez Gminę Pyskowice do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tarnowskich Górach;

8) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości gruntowej do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tarnowskich Górach i objęcia udziałów.

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2008r.

XII. Sprawy organizacyjne.

XIII. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.