SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-09-19
W środę, 24 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXVII sesję w październiku br.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

VII. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez: szkoły, OPP (SKS), MOKiS, MBP, kluby sportowe i inne podmioty z uwzględnieniem liczby godzin zajęć i ilości uczestników w roku szkolnym 2007/2008 oraz plany na rok szkolny 2008/2009.

VIII. Przedstawienie koncepcji programu obchodów jubileuszu 750- lecia nadania praw miejskich Pyskowicom w 2010 r. - dyskusja.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. D. U. Woj. Śląskiego nr 5 z 2004 r. poz. 144 z późn. zm.);

2) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

3) określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego;

4) zgłoszenia kandydata Gminy Pyskowice do Powiatowej Rady Zatrudnienia;

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.

6) przyjęcia do wiadomości projektów kart inwentaryzacyjnych o numerach od I/739 do I/742 oraz VI/310 mienia komunalnego Gminy Pyskowice.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.